Pn.-Pt.: 9:00 - 17:00

napisz do nas

ATS Express
zadzwoń do nas ATS Express
Kierunek podróży
Ilość dni
Wyjazd od
Powrót przed
Nazwa wycieczki
Województwo
Kraj
Wycieczka

Warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA pdf
Preambuła
W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361)., prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa - zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo w imprezie turystycznej (Umowa - Zgłoszenia), ponieważ poprzez zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę, aby niniejsze Warunki Uczestnictwa stały się częścią umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej z Organizatorem.
1. Postanowienia Ogólne.
1.1. Niniejsze Warunki uczestnictwa ATS Express Sp. J. zwane dalej Warunkami Uczestnictwa, stanowią integralną część Umowy – Zgłoszenia.
1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez ATS Express Sp. J.
1.3. ATS Express Sp. J. M. Animucka i spółka , ul. Ślusarska 25-27, 84-230 Rumia, wpisane do rejestru organizatorów turystyki pod numerem 381 prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego jest Organizatorem turystyki w rozumieniu Art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).
1.4. Użyte określenia należy rozumieć:
A) organizator – ATS Express Spółka Jawna,
B) impreza - impreza turystyczna organizowana przez ATS Express Spółka Jawna,
C) warunki uczestnictwa – ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez ATS Express Spółka Jawna,
D) agent - pośrednik działający w imieniui na rzecz organizatora,
E) klient - osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej; osoba, na rzecz, której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową,
F) karta - zgłoszenia – karta zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej,
G) siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia,
H) wycieczki fakultatywne – wycieczki wykupywane dodatkowo, niezależnie od wykonywanej umowy w docelowym kraju pobytu,
I) potwierdzenie rezerwacji – dokument precyzujący umowę zawiera: rodzaje środków transportu, minimalną liczbę uczestników, daty i godziny wyjazdu, liczbę i rodzaj posiłków, miejsce i termin zakwaterowania, informację o wykupionych ubezpieczeniach, dane agenta dokonującego rezerwacji oraz informacje dodatkowe: o opłatach dodatkowych, o konieczności potwierdzania godziny wyjazdu, o czasie i miejscu zbiórki oraz wydaniu dokumentów podróży,
J) u.u.t.. – Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361)
2. Zawarcie umowy. Katalog i inne informacje pisemne Biura stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2.1. Stronami umowy o imprezę turystyczną są:
A) Uczestnik lub osoba, która zawarła umowę na rzecz Uczestnika – Klient, B) Organizator.
2.2. Rodzaj świadczeń, ich zakres określony w treści aktualnych katalogów, na stronie internetowej www.atstravel.pl lub ofercie, stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Przed zawarciem umowy organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie opisów i danych zawartych na stronie internetowej w katalogach lub ofercie, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy.
2.3. Klient, po zapoznaniu się z ofertą Organizatora dostępną w aktualnym katalogu i na stronie www.atstravel.pl oraz z chwilą wypełnienia i podpisania Umowy - Zgłoszenia składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o imprezę turystyczną. Zgłoszenie odbywa się na oficjalnym druku Organizatora, podpisany druk należy przesłać niezwłocznie do Organizatora.
2.4. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w katalogu Biura i podpisaniu umowy zgłoszenia uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz wpłaceniu zaliczki 30% wartości wycieczki w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
2.5. W przypadku zawierania umowy na rzecz Uczestnika/Uczestników, Klient powinien wskazać tę osoby do 2 dni po ich zgłoszeniu.
2.6. Podpisując Umowę - Zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich (oraz pozostałych uczestników) danych osobowych, niezbędnych do realizacji imprezy.
3. Usługi, ceny ich określenie i zmiana.
3.1. Ceny wszystkich imprez podane są w PLN (polskie złote), są zryczałtowane i zostały wyliczone dla obywateli polskich, mogą one ulec zmianie wyłącznie w przypadkach wymienionych w punkcie 3.4 niniejszych warunków.3.2. Cena imprezy obejmuje: przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie zgodnie z ofertą.
3.3. Cena imprezy nie obejmuje: opłat paszportowych, wizowych, wyżywienia, – jeżeli nie jest zawarte w cenie podstawowej, serwisu hotelowego, opłat, niewykorzystanych miejsc noclegowych pozostawionych do dyspozycji Klienta, jeżeli liczba osób zakwaterowanych w danym pokoju lub apartamencie jest mniejsza niż przewiduje oferta, rozpoczęcia imprezy turystycznej w sposób inny niż zaplanowany wyjazd z miejsca zbiórki.
3.4. Ceny imprez turystycznych obejmują podatek VAT, cena ustalona w umowie może zostać podwyższona wyłącznie do 21 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystyczne tylko w następujących przypadkach:
A) wzrost kosztów transportu,
B) wzrost opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
C) wzrost kursów walut.
3.5. Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w czasie krótszym niż 35 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, wymagana jest pełna wpłata ceny za zgłoszenie.
3.6. Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości min. 30% Pozostałą część należy uiścić nie później niż 35 dni przed datą wyjazdu.
3.7. Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy w pkt.5.
4. Przeniesienie uprawnień.
4.1. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające z umowy obowiązki.
4.2. Przeniesienie uprawnień i przyjęcie obowiązków, o których mowa w pkt.4.1., jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym pisemnie.
4.3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Umowie - Zgłoszenia Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 5 % wartości imprezy, niezależnie od liczby dni pozostałych do rozpoczęcia imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmian w umowie, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
5. Rezygnacja z uczestnictwa.
5.1. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym, a za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez Klienta lub jego pełnomocnika Organizatorowi lub jego agentowi, lub datę otrzymania pisemnego oświadczenia.
5.2. Klient, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji, nie więcej jednak niż 90% wartości imprezy turystycznej.
6. Ubezpieczenie.
6.1. Organizator zawarł na rzecz uczestników imprez zagranicznych ubezpieczenie obejmujące w wariancie STANDARD Opcja I dla krajów Europy i Basenu Morza Śródziemnego :
ubezpieczenie kosztów leczenia , ratownictwa i transportu KL do kwoty 15.000 Euro, w tym koszty ratownictwa 5.000 Euro , ubezpieczenie pomocy w podróży – Wersja Standard, ubezpieczenie NNW - trwały uszczerbek na zdrowiu 3.000 Euro , śmierć - 1.500 Euro i ubezpieczenie bagażu podróżnego do kwoty 300 Euro .
Odpowiedzialność TU Europa S.A. może zostać rozszerzona w ramach opcji dodatkowej w wersji Standard Opcja II dla krajów Europy i Basenu Morza Śródziemnego o :
ubezpieczenie kosztów leczenia , ratownictwa i transportu KL do kwoty 30.000 Euro w tym koszty ratownictwa 5.000 Euro , ubezpieczenie pomocy w podróży – Wersja Standard, trwały uszczerbek na zdrowiu 3.000 Euro , śmierć 1.500 Euro, ubezpieczenie bagażu podróżnego 300 Euro. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru fakultatywnego ubezpieczenia SKI I SPORT – Pakiet SPORT ŚWIAT, który obejmuje: ubezpieczenie sprzętu sportowego 1.100 Euro, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na szkody rzeczowe do 3.000 Euro i szkody osobowe do 15.000 Euro oraz fakultatywnie ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy gdzie suma ubezpieczenia równa jest cenie imprezy turystycznej, lecz nie większa niż 15.000 PLN.
7. Zabezpieczenie finansowe Organizatora.
7.1. Organizator zapewnia na wypadek swojej niewypłacalności poprzez zawarcie gwarancji, o której mowa w art. 7.1 ust. 2 u.u.t.:
A) pokrycie kosztów powrotu Klienta z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy wbrew temu obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,
B) zwrot wpłat wniesionych przez Klienta tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także,
C) zwrot części wpłat wniesionych przez Klienta tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu.
7.2. Gwarancji, o której mowa w art. 7.1 ust. 2 u.u.t. udzielił podmiot wskazany w potwierdzeniu rezerwacji. Dane wystawcy gwarancji, jej numer i okres obowiązywania tamże.
7.3. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot pieniędzy wpłaconych przez Podróżnych do Organizatora, Organizator informuje, iż odprowadza składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 7.1 ust. 4 u.u.t.
7.4. W przypadku nie wykonania obowiązku sprowadzenia Klienta do kraju lub nie wykonania umowy uzasadniającego żądanie wypłaty, Klient powinien poinformować Marszałka Województwa Pomorskiego z siedzibą: Marszałek Województwa Pomorskiego ul. Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk
8. Zmiany lub odwołanie imprezy.
8.1. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, bez zbędnej zwłoki powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient niezwłocznie zawiadamia czy:
A) przyjmuje proponowana zmianę umowy albo,
B) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
8.2. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w związku z pkt.8.1., ma prawo według swojego wyboru:
A) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo,
B) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
8.3. Organizator może odwołać również imprezę z powodu braku wymaganego minimum uczestników i gwarantuje powiadomienie o tym Uczestników nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
8.4. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo:
A) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo
B) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
8.5. W przypadkach określonych w punkcie 8.4., Klient nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu siły wyższej.
8.6. W przypadku, gdy standard imprezy zastępczej jest wyższy, Klient nie jest zobowiązany do dopłaty, chyba, że Organizator zaoferował mu imprezy równorzędne, a Klient postanowił wybrać imprezę droższą.
9. Świadczenia zastępcze.
9.1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianej w umowie usługi, stanowiącej istotną część programu, to w ramach tej imprezy i bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonuje odpowiednie świadczenie zastępcze.
10. Odpowiedzialność Organizatora.
10.1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, że wykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
A) działaniem lub zaniechaniem Klienta, albo
B) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
C) siłą wyższą.
10.2. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do wartości ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, z wyłączeniem szkód na osobie.
10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy dokonanego na życzenie Uczestnika/ów, a zmiana kolejności w programie imprezy nie stanowi nienależytego wykonania umowy.
10.4. Jeżeli w stosunku do świadczeń leżących po stronie kontrahenta zastosowanie znajdują międzynarodowe uzgodnienia, lub bazujące na nich przepisy prawne, przy których prawo do roszczeń powstaje albo może być zastosowane jedynie przy spełnieniu określonych uwarunkowań, lub jest ograniczone albo będzie przy istnieniu pewnych uwarunkowań wykluczone, Organizator ma prawo do powołania się na nie.
11. Ochrona danych osobowych.
11.1 Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt.7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
12. Reklamacje.
12.1. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia imprezy turystycznej należy zgłosić niezwłocznie u wykonawcy usługi oraz pilotowi w celu usunięcia usterki na miejscu. Jeżeli reklamacja nie odniesie skutku, należy przesłać ją Organizatorowi na piśmie w terminie 30 dni od daty planowego zakończenia imprezy - listem poleconym.
12.2. Organizator nie jest związany uznaniem roszczenia przez pilota wycieczki.
12.3. Organizator gwarantuje Uczestnikom, których reklamacje zostaną uznane za uzasadnione – adekwatne obniżenie ceny imprezy.
13. Ogólne.
13.1. Organizator lub agent pośredniczący w sprzedaży zapoznał uczestników z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego.
13.2. Impreza zaczyna się wyjazdem z kraju, natomiast kończy się w dniu przyjazdu do kraju.
13.3. Klimatyzacja w hotelach kraju docelowego działa okresowo, co uzależnione jest od temperatury otoczenia (powietrza), pory roku, bądź wewnętrznych przepisów hotelu.
13.4. Uczestnik winien podczas planowania urlopu, połączeń, spotkań czy terminów rozmów handlowych wziąć pod uwagę możliwość opóźnień w wyjazdach autokarowych.
13.5. Szkody w bagażu powstałe przy przewozach autokarowych, powinny być zgłoszone bezpośrednio po ich stwierdzeniu i przekazane do informacji kierowcom.
14. Postanowienia końcowe.
14.1. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361)., o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administratorem danych jest Organizator, a Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Klientom przysługuje prawo odmowy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych .
14.2. Ubezpieczony oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia KL, NNW, Kosztów Rezygnacji z Imprezy oraz postanowieniami odmiennymi od OWU.
14.3. Nieważność któregokolwiek pojedynczego postanowienia Umowy jak i niniejszych Warunków Uczestnictwa, nie skutkuje nieważnością całości wymienionych dokumentów.
14.4. Ewentualne spory strony będą rozstrzygać polubownie.

Katalog online
Katalog Letni
Odwiedziny:1605
© Wszystkie prawa zastrzeżone | Seo by ComWeb